Swedish Afrikaans Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian German Persian Romanian Serbian Slovak Slovenian

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Busskort/Tågkort

Elev som är berättigad till skolskjuts får busskort/tågkort för hela läsåret. Borttappat busskort anmäls till administrationen som kan spärra kortet och nytt kort fås mot en kostnad av 100 kr.
Mer information om samt blanketter för buss- och tågkort finns här ->>

 

Sjukanmälan

 

Sjukanmälan sker mellan 07.30-08.30 på telefon (telefonsvarare): 0157- 430 504, eller via mail till administratören, uppge namn, klass och personnummer. Från och med vårterminen 2015 anmäler elever sjukfrånvaro varje dag. Förälder som har skapat ett vårdnadshavarkonto sjukanmäler enklast via Edwise.

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget. Skolan rapporterar varje månad till Centrala studiestödsnämnden som beslutar om indragning av studiebidraget om frånvaron är alltför hög.

 

Föräldrakontakt

Förälder/vårdnadshavare mailar för att komma i  kontakt med respektive mentor eller undervisande lärare. Maiil till all personal finns under kontaktinformation i toppmenyn på hemsidan.

 

Ledighet för enskild angelägenhet

Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat. Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor.

Läkar- och tandläkarbesök skall förläggas till lektionsfri tid. Ledighet beviljas endast i de fall detta inte är möjligt.

Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildningarna och uppkörning.

Eleven ansvarar för att ta igen vad som förlorats av skolarbetet under ledigheten.

 

Studiehjälp och Studiemedel

Se särskild sida->>

 

Försäkringar

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar. Försäkringen är en heltidsförsäkring (skoltid och fritid) och gäller under hela skolåret. Du kommer att få ett försäkringsbesked i början på terminen. Blanketter och ytterligare information kan Du få hos kurator eller skolsköterska.

Mer detaljerad information om kommunens försäkringar finns att hämta på: www.flen.se ->>

 

Skolföreningar

Skolföreningar anmäls till rektor. Varje förening skall ha stadgar med ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter, liksom en verksamhetsplan.

 

Reducerat program

Elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program. Efter samtal med mentor och studievägledare tas beslut av rektor.

 

Utökat program

Elev med goda studieförutsättningar kan välja att utöka sitt program i mån av plats.

 

Individuellt val

Du gör ditt individuella val under höstterminen. Vilka kurser som erbjuds finner du i skolans katalog för individuella val som delas ut i samband med valinformationen.

 

Arbetsplatsförlagt Lärande- APL

Om Du läser på något av de yrkesinriktade programmen kommer Du att arbeta ca 360 timmar, fördelade över årskurs 2 och 3, ute på arbetsplatser.

 

Gymnasiearbetet

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.
Gymnasiearbetet görs i årskurs 3

 

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna.  Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget. Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m. Vid vårterminens slut skickas betygen hem. Elevens betyg samlas i en betygskatalog. Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras. Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan.

Om en lärare på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper skall betyg inte sättas.

 

Omprov

Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov. Tiden för omprov finns i kalendariet på skolans hemsida. Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven skall hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.

Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt.

 

Prövning

En elev som erhållit ett icke godkänt betyg på hel kurs kan anmäla sig för prövning. Eleven anmäler sig till undervisande lärare.
Prövningsperioder läsåret 16/17 är fredagen den 13 januari 2017 samt för åk 3 måndagen efter studentexamen 2017. För åk 1 och 2 är det också prövningsdag dagen före läsårsstarten höstterminen 2017.

 

IT-Policy och mailadress

Varje elev kommer att få ett eget datakonto. Elev kvitterar ut en bärbar dator att användas under studietiden på gymnasiet. Skolan använder Chromebooks (Google) som elevernas arbetsverktyg samt kommunikationssystemet Edwise. Om en elev behöver hjälp med sin dator eller Cromebook vänder man sig till Jonna Björk 0157-430 520

Edwise fungerar som en informationskanal i skolan. Här finns också bl a elevernas e-post och kursrum. Eleverna har sitt eget personliga konto på Edwise. Föräldrarna kommer att erbjudas egna konton för att kunna följa skolans arbete. Logga in på www.edwise.se ->>

 

Matservering

Vi ber er alla respektera sin mattid, då matsalen är mycket hårt belastad under lunchen. Vi ber er också följa skyltarna till restaurangens ingång så fungerar flödet bättre genom att det blir en väg in och en väg ut.

 

Litteratur

Läromedlen på gymnasieskolan lånas. Förlorad bok ersätts av eleven.

 

Lås till elevskåp

Skolan tillhandahåller låsbara elevskåpen. Om du glömt/förlorat din nyckel kontakta vaktmästaren. Legitimation ska kunna uppvisas. Förlorad nyckel ersätts mot en kostnad av 100:-.
Skåpen ska tömmas inför sommarlovet.

 

Rökning

Rökning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev om detta.

PW Social