Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Läs mer: Likabehandlingsplan 2017

Prins Wilhelmgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Planen 2017
Gymnasieskola Läsår 2017/18

Ansvariga för planen
Jonas Axelsson, rektor
Likabehandlingsgruppen: Sammankallande Ingela Berglund (SaEiNaTe) Katharina Hallin (Yrk) Anders Osbeck (Yrk) (IM)

 

Vår vision

Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Skolans värdegrund utgår ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Skolan är en del av den kommunala verksamheten och därför är det vårt ansvar att säkerställa mänskliga rättigheter i vår verksamhet.

Det handlar om hur vi har en ömsesidig skyldighet att möta varandra i alla situationer och relationer med värdighet.
Det handlar om hur vi ser till att alla elever har kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
Det handlar om att se till att alla elever känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har.
Det handlar om att se till att alla elever får den undervisning de har rätt till.

För att kunna förebygga kränkande behandling och ha en beredskap att arbeta med akut kränkandebehandlingsproblematik finns en likabehandlingsplan utarbetad.

Elever och föräldrar skall vid antydan till att någon elev är utsatt för kränkande behandling direkt ta kontakt med någon i skolans likabehandlingsgrupp. Vi har alla, vuxna och elever, ett ansvar för att anmäla alla tecken på att någon utsätts för kränkande behandling.

Alla har rätt att känna sig trygga och respekterade i skolan. 

Alla anmälningar sker till rektor på respektive enhet!

 

Enhet SPRINT

Jonas Karlsson
Telefon 0157-430 505
E-post

Enhet Nationella program och IM

Jonas Axelsson
Telefon 0157-430 501,
0763 110 192
E-post

 

LIKABEHANDLINGSGRUPPEN

 

Lärare från arbetslag SANAEK:

Ingela Berglund
Förstelärare
Historia och religion
Telefon 0157-430 512
E-post

 

Lärare från arbetslag YRKE:

Katarina Hallin
Vård- och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 516
E-post

Anders Osbeck
El
Telefon 0157-430 520
E-post

 

Lärare från arbetslag IM:

Britt-Louise Johansson
Svenska, Svenska som andraspråk och administrativa ämnen
Telefon 072-200 29 44,
0157-430 551
E-post

Marie Celing
SVE, SVA
Telefon 0157-430 508
E-post

 

Mentors ansvar


Introduktionssamtal
hålls med varje elev (mentor)

  • lära känna eleven
  • bakgrunden till elevens val och elevens val av estetisk verksamhet och eventuellt språk 2
  • funderingar kring syftet med studierna
  • studievana och studieteknik
  • medicinska förhållanden som kan påverka studieplaneringen
  • andra förhållanden i elevens situation som kan tänkas påverka studiearbetet eller studieplaneringen

Elevvårdspolicy

Syftet med elevvårdsarbetet är att eleverna själva uppfattar att de mår bra såväl somatiskt, psykiskt som socialt.
Det är mentor, tillsammans med arbetslaget, som står för den främsta och tätaste kontakten med eleven och hemmet och har därmed det första ansvaret för elevens välbefinnande i skolan. Ibland kan man som mentor köra fast med en elev, eller en grupp, och inte veta hur man ska gå vidare. Då kan elevvårdspersonalen fungera som ett bollplank eller ge handledning.

Elevvårdsarbetet har även ett förebyggande syfte för att på ett tidigt stadium motverka elevernas olika svårigheter. Det är också viktigt att framhålla att elevvårdsarbetet kan åstadkomma en positiv anda på skolan. Alltså är elevvårdsarbetet inte bara en fråga om enstaka insatser när problem uppstår.

PW Social