Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Prins Wilhelmgymnaiset logo

Prins Wilhelmgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Planen 2017
Gymnasieskola Läsår 2017/18

Ansvariga för planen
Jonas Axelsson, rektor
Likabehandlingsgruppen: Sammankallande Ingela Berglund (SaEiNaTe) Katharina Hallin (Yrk) Anders Osbeck (Yrk) (IM)

 

Vår vision

Ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Skolans värdegrund utgår ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Skolan är en del av den kommunala verksamheten och därför är det vårt ansvar att säkerställa mänskliga rättigheter i vår verksamhet.

Det handlar om hur vi har en ömsesidig skyldighet att möta varandra i alla situationer och relationer med värdighet.
Det handlar om hur vi ser till att alla elever har kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
Det handlar om att se till att alla elever känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har.
Det handlar om att se till att alla elever får den undervisning de har rätt till.

Dessa ordningsregler gäller på vår skola:

• Respektera tider för lektioner och avtalade möten.
• Ta med det du behöver för att kunna genomföra en lektion.
• Hantera mobiltelefonen enligt undervisande lärares anvisning.
• Lämna ytterkläder i skåpet.

• Ta med använd tallrik, bestick och glas till disken när du ätit.
• Medtag ej mat eller dryck till lektionen.
• Ställ i ordning klassrummet efter varje lektion.
• Håll rent och snyggt. Släng skräp i papperskorgar. Klottra inte på bänkar, väggar och skåp.

• Rökning är förbjudet inom skolans område.
• Följ tillsägelser från skolans personal.
• Stör inte andras arbete. Respektera deras rätt till arbetsro.
• Visa hänsyn och respekt mot elever och personal.
• Mobbning, trakasserier, diskriminering, våld samt övriga kränkningar är inte tillåtet. Överträdelser polisanmäls.

Planen gäller from:
2017-12-20

Läsår
2017/18

 

Elevernas delaktighet

Representanter från eleverna har deltagit på uppstartsmötet för framtagandet av planen och har lämnat aktuell lägesbeskrivning, förslag på utvecklingsområden samt fått en kortare introduktion i arbetet med planen. Elevrepresentanter gör kontinuerliga revideringar på årsbasis tillsammans med LBH-gruppen. Varje program på skolan har några elevrepresentanter som deltar i detta arbete.På Prins Wilhelmgymnasiet finns klassråd, mentorstid, elevråd och skolkonferens där eleverna kan lyfta frågor som berör arbetsmiljön.

Vårdnadshavarnas delaktighet
På Prins Wilhelmgymnasiet har vi ett föräldraråd där det finns möjlighet att som målsman lyfta likabehandlingsfrågor. På vår hemsida finns kontaktuppgifterna till Likabehandlingsgruppen för kontaktmöjligheter för målsmän i dessa frågor.

Personalens delaktighet
Likabehandlingsgruppen bestående av lärare från samtliga arbetslag har tillsammans med rektor, elevrepresentanter, fackliga representanter och en representant från kommunen verkat idé- och strategiutvecklande av Likabehandlingsplanen. Konferenser under läsåret 15/16 ha vikts till förberedelse. Arbetet fortsätter kommande läsår.

Förankring av planen
Under arbetets gång har konferenser vid tre tillfällen ägnats åt att diskutera dessa frågor.
Konferenser samt fortbildningsdagar kommer fortsatt att vikas till detta höstterminen 2016.
All personal har en skyldighet att vara väl förtrogen med planen och efterfölja den. Vid elevernas start på Prins Wilhelm skall de informeras om planen som också är översatt till somaliska, arabiska, dari, tigrinska och engelska. LBH-gruppen träffar alla nystartade klasser och jobbar med de sex diskrimineringsgrunderna. Varje år hålls ett föräldramöte i årskurs ett där planen presenteras.

 

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
LBH-gruppen har diskuterat och genomfört revideringar. En gång per år har vi ändrat planen efter utvärdering.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Dåvarande LBH-gruppen.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Förutom utvärderingen av fjolårets plan har Prins Wilhelmgymnasiet deltagit i Skolinspektionens Skolenkät under våren 2015. Där finns ett underlag som pekar på att eleverna anser att skolan inte uppfattas som trygg att vara i av alla och att det inte talas tillräckligt mycket om allas lika värde som människor. De finns en stor grupp elever som uppfattar att arbetet med att säkerställa att de regler som gäller efterlevs, att motverka kränkningar samt arbetet med att skapa studiero inte är tillräckligt tillfredsställande. Detta är signaler som skolledning och personal ser mycket allvarligt på.

Årets plan ska utvärderas senast
2017-12-20

Beskriv hur årets plan ska utvärderas
LBH-gruppen: Mötestid, sammanställning av enkäter
Personalen utvärdera: Enkät & diskussion på APT
Eleverna utvärdera: Enkät, mentorstid med diskussion

Ansvarig för att årets plan utvärderas
Jonas Axelsson, rektor

 

Främjande insatser

Namn
Kunskapshöjande insatser kring de mänskliga rättigheterna.

Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling. Kön. Könsidentitet eller könsuttryck. Etnisk tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning. Funktionsnedsättning. Sexuell läggning och Ålder.

Mål och uppföljning
Att alla elever under läsåret 2016/2017 får faktiska kunskaper kring:
Hur de mänskliga rättigheterna kom till. Varför de kom till.Hur de mänskliga rättigheterna format vår grundlag och övrig lagstiftning. Hur de fungerar och har konsekvenser för elevernas liv i och utanför skolan. Hur de mänskliga rättigheterna format arbetet kring likabehandling på Prins Wilhelmgymnasiet. Regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och diskrimineringslagen. Skollagen och arbetsmiljölagen. Kunskap kring källkritik. Civil lagstiftning kring hot, stalking, näthat, hets mot folkgrupp, hatbrott och annan lagstiftning som förstärker de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Insats
Lärarna samverkar i den reguljära undervisningen med ämnesövergripande insatser samt en tydlig gemensam insats för att uppnå målen.

Ansvarig
Jonas Axelsson, rektor

Datum när det ska vara klart
Juni 2017

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Enkäter årligen. Anmälningar. Elevers berättelser. Observationer av personal, mentorsarbete. Samtal. Stående punkt på utvecklingssamtalen. Husmöte med all personal. EHT:er, elevhälsoteamet, frånvarostatistik. Skolans organisation & struktur granskas av integrationssamordnaren, JÄMO och skolchef. Skolinspektionens granskningar

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling. Kön. Könsidentitet eller könsuttryck. Etnisk tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning. Funktionsnedsättning. Sexuell läggning och Ålder.

Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Årliga enkäter. Utvecklingssamtal. Samtal.

Hur personalen har involverats i kartläggningen
Enkäter. Stående punkt på arbetslagsmöten.

Resultat och analys
Juni 2017 kommer nästa analys.

 

Förebyggande åtgärder

Namn
Kunskapshöjande insats för personalen om vilka riktlinjer, lagar och protokoll som gäller.

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling. Kön. Könsidentitet eller könsuttryck. Etnisk tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning. Funktionsnedsättning. Sexuell läggning och Ålder.

Mål och uppföljning
Under läsåret 2015/2016 har lärarna fått faktiska kunskaper kring:
- De mänskliga rättigheterna
- Svensk grundlag
- Diskrimineringslagen
- Arbetsmiljölagen och skollagen
- Civil lagstiftning såsom ex stalking, trakasserier, näthat, hets mot folkgrupp, hot, hatbrott.
- Riktlinjer kring likabehandlingsarbetet

Åtgärd
Utbildningsinsatser internt samt med externa aktörer.
Hösten 2016 kommer personalen att fortbildas kring näthat vilket gruppdiskussioner visat att det finns ett behov kring.

Motivera åtgärd
För att lärarna skall kunna känna trygghet i sin roll, sitt ansvar och den ansvarsfördelning som gäller samt vad man bör göra om något händer är det viktigt med grundläggande kunskaper samt fördjupade kompetenser där det finns särskilda behov.

Ansvarig
Jonas Axelsson, rektor

Datum när det ska vara klart
Juni 2017

 

Rutiner för akuta situationer

Policy
Inga trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan, är det skolans ansvar att se till att detta upphör. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
På Prins Wilhelmgymnasiet finns en grupp vars medlemmar är beredda att ta itu med upptäckta eller misstänkta fall av trakasserier eller annan särbehandling av elever. Gruppen består av personal verksamma vid skolan. Gruppen träffas regelbundet under läsåret och vid behov.

Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Likabehandlingsgruppen, Mentor, Elevhälsoteamet, Arbetslagsledare, Rektor

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
Åtgärder vid trakasserier och annan kränkande särbehandling av elever på Prins Wilhelmgymnasiet

A. Skolan får reda på att en viss elev troligen blir utsatt för trakasserier och annan kränkande behandling. Skolans Likabehandlingsgrupp pratar med varandra och bestämmer hur man skall arbeta med situationen och försöker utreda vad som hänt och vad åtgärden/na ska vara.

B. Samtal med de/n drabbade. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade osv?

C. Samtal med förövaren/na. När alla som är berörda finns i skolan, kallas de en i taget till samtal med personer
ur Likabehandlingsgrupp. De upplyses om att Likabehandlingsgrupp vet att de utsätter andra för någon form av kränkning, och att man ser mycket allvarligt på situationen och att handlingarna omedelbart måste upphöra.

D. Finns det behov så upprepas dessa 5-10 minuters samtal dagen efter och därefter vid behov. Om Likabehandlingsgrupp tycker att behov finns så uppmanas elev att ta emot fortsatt kontakt med elevhälsan, så som kurator, psykolog eller skolsköterska.

E. Efter ca 2 veckor efter sista samtalet i punkt D har Likabehandlingsgruppen ett uppföljningssamtal med de mest inblandade. På Prins Wilhelmgymnasiet accepteras inga rasistiska, främlingsfientliga eller andra kränkande symboler. Inte heller någon musik med ett sådant budskap. Information om bl.a. dessa symboler finns i skolans bibliotek och hos elevvården.

Åtgärder vid rasism, främlingsfientlighet och diskriminering

Vid spridning av rasistiskt, främlingsfientligt eller annat diskriminerande material såsom t.ex. flygblad eller affischer har all personal på skolan ansvar att genast stoppa denna spridning. Skolledningen skall därefter snarast informeras om materialet och om vem som spridit detta.

Om någon på skolan bär rasistiska, främlingsfientliga eller andra diskriminerande symboler eller spelar musik med samma budskap är det personalens skyldighet att säga till personen att detta inte är tillåtet och rapportera till skolledningen som beslutar om ev. fortsatta åtgärder som t.ex. polisanmälan.

Personalen på skolan skall ingripa om någon använder skällsord med rasistisk, främlingsfientlig eller diskriminerande innebörd. Om detta ändå inte upphör rapporteras detta till skolledningen.

Skolledning tar beslut om åtgärder såsom kontakt med antimobbningsteamet (se ovan: Åtgärder vid mobbning), kontakt med vårdnadshavare, information till berörda lärare, insatser från elevvården, polisanmälan, och avstängning eller förvisning från skolan enligt gymnasieförordningen 6 kap 21-25 §§.

Den person som utsatts för rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan. Även stödjande samtal med föräldrar kan vara aktuellt.

I det fall personal på skolan ger uttryck för främlingsfientlighet, rasism eller diskriminering skall detta direkt anmälas till skolledning som ansvarar vidare för ärendet.

Arbetet dokumenteras fortlöpande

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Rutiner enligt ovan men utbyggda med någon som företräder eleven på ett opartiskt sätt. Då eleven inte har en egen facklig organisation så är Barn- och elevombudet, BEO, som är en del av Skolinspektionen, en möjligt viktig part.

Rutiner för uppföljning
Uppföljning och feedback på klassrådsprotokollen görs av rektor eller/och av likabehandlingsgruppen. De personliga breven följs upp av mentor som vid behov kontaktar likabehandlingsgruppen. Det förebyggande arbetet utvärderas årligen av eleverna på skolan via enkät. En kontinuerligt återkommande enkät (en gång per år) till elever och personal, som utvärderar förekomsten av trakasserier, annan särbehandling och  likabehandlingsarbetet på skolan. Uppföljning och utvärdering av gångna årets arbete enligt denna plan utvärderas av elevvården vid läsårets slut. Denna likabehandlingsplan uppdateras en gång per läsår.

Rutiner för dokumentation
Varje fall som kommer in till LBH-gruppen dokumenteras enligt mall och arkiveras.

Ansvarsförhållande
Rektor, Jonas Axelsson

 

 

PW Social