Allmän information

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Busskort/Tågkort

Elev som är berättigad till skolskjuts får buss-/tågkort för hela läsåret. Borttappat buss och tågkort anmäls till administrationen på Prins Wilhelmgymnasiet som spärrar kortet och nytt kort fås mot en kostnad av 100 kr.
Mer information om, samt blanketter för buss- och tågkort finns här ->>

 

Frånvaro, sjukanmälan och ledighetsansökan

Se särskild sida ->>

 

Föräldrakontakt

Förälder/vårdnadshavare mailar för att komma i kontakt med respektive mentor eller undervisande lärare. Mailformulär till all personal finns under kontaktinformation i toppmenyn här på hemsidan.

 

Studiehjälp och Studiemedel

Se särskild sida->>

 

Försäkringar

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar i försäkringsbolaget Svedea.
Du kan läsa mer på: http://flen.se/stod-omsorg/sakerhet-beredskap/kommunens-sakerhetsarbete/forsakringar/

Försäkringsbrev 210101 ->>

 

Elevråd och Elevinflytande

Klassråd, elevkår, skolkonferens, skyddskommitté, skolföreningar.

Se särskild sida ->>

 

Elevvård och Likabehandling

Likabehandlingsplan, mentors ansvar, elevvårdspolicy och elevvårdstrappa, kränkande behandling.

Se särskild sida ->>

 

Reducerat program

Elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program. Efter samtal med mentor och studievägledare tas beslut av rektor.

 

Utökat program

Elev med goda studieförutsättningar kan välja att utöka sitt program i mån av plats.

 

Individuellt val

Du gör ditt individuella val under höstterminen. Vilka kurser som erbjuds finner du i skolans katalog för individuella val som delas ut i samband med valinformationen.

 

Arbetsplatsförlagt Lärande- APL

Om Du läser på något av de yrkesinriktade programmen kommer Du att arbeta ca 360 timmar, fördelade över årskurs 2 och 3, ute på arbetsplatser.

 

Gymnasiearbetet

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.
Gymnasiearbetet görs i årskurs 3

 

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna. Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget. Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m. Vid vårterminens slut skickas betygen hem. Elevens betyg samlas i en betygskatalog. Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras. Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan.

Om en lärare på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper skall betyg inte sättas.

 

Omprov

Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov. Tiden för omprov finns i kalendariet på skolans hemsida. Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven skall hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.

Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt.

 

Prövning

En elev som erhållit ett icke godkänt betyg på hel kurs kan anmäla sig för prövning. Eleven anmäler sig till undervisande lärare.


IT-Policy och mailadress

Varje elev får ett eget datakonto med tillhörande mailadress. Skolan tillhandahåller datorer för studier och om du som elev behöver hjälp med inloggningsuppgifter eller dator (Cromeboksdatorer) vänder du dig till:
Jonny Björk på telefon 0157-430 520, eller via mail.

Skolan använder den webbaserade lärportalen UNIKUM tillsammans med webbaserade verktyg i Google Suite For Education där delar av undervisningen sker i form av sk. Classrooms eller kursrum för de olika kurserna.

Skolan har också en ständigt uppdaterad hemsida samt egna Facebook och Instagram konton.

Hemsida: www.prinswilhelmgymnasiet.se

Facebook: https://www.facebook.com/prinswilhelm

Instagram: https://www.instagram.com/prinswilhelmgymnasiet/

 

Matservering

Vi ber er alla respektera sin mattid, då matsalen är mycket hårt belastad under lunchen.

Läs mer om Mat och måltider i skolan på: www.flen.se- >>

Litteratur

Läromedel på gymnasieskolan lånas. Förlorad bok ersätts av eleven.

 

Lås till elevskåp

Skolan tillhandahåller låsbara elevskåp anpassade för hänglås. Som elev på skolan ansvarar du för att använda ett hänglås med hög säkerhetsklass.Elevskåpen tillhör skolan. Om skolan misstänker att en elev förvarar något som kan störa ordning och säkerhet i sitt elevskåp - och eleven vägrar att på begäran öppna skåpet - har skolan möjlighet att öppna skåpet och därefter ersätta eleven för skador på låset. Skåpen ska tömmas inför sommarlovet.

 

Rökning

Rökning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev om detta.

Senast ändrat

Social Icons

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post