Allmän information

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Busskort/Tågkort

Elev som är berättigad till skolskjuts får busskort/tågkort för hela läsåret. Borttappat busskort anmäls till administrationen som kan spärra kortet och nytt kort fås mot en kostnad av 100 kr.
Mer information om samt blanketter för buss- och tågkort finns här ->>

 

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker via https://flen.skola24.se/

 

Från och med HT-17 ska eleven/vårdnadshavaren själv sjukanmäla via skola 24. Sjukanmälan sker varje dag.
Du kan ladda hem appen och där sjukanmäla sig på ett enkelt sätt. Inloggningsuppgifter ska du ha fått av din mentor när du börjat på terminen.

Det går ännu ett tag att sjukanmäla sig på telefon (telefonsvarare): 0157- 430 504, eller via mail till administratören, uppge namn, klass och personnummer.

Studiebidrag och frånvaro

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget. Om den ogiltiga frånvaron är mer än 4 timmar på en månad rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden som beslutar om det är skäl till indragning av studiebidraget. Detta kan du läsa mer om på: https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-om-skolk.html

 

Föräldrakontakt

Förälder/vårdnadshavare mailar för att komma i kontakt med respektive mentor eller undervisande lärare. Mailformulär till all personal finns under kontaktinformation i toppmenyn här på hemsidan.

 

Ledighet för enskild angelägenhet

Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat. Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor.

Läkar- och tandläkarbesök skall förläggas till lektionsfri tid. Ledighet beviljas endast i de fall detta inte är möjligt.

Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildningarna och uppkörning.

Eleven ansvarar för att ta igen vad som förlorats av skolarbetet under ledigheten.

 

Studiehjälp och Studiemedel

Se särskild sida->>

 

Försäkringar

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar. Försäkringen är en heltidsförsäkring (skoltid och fritid) och gäller under hela skolåret. Du kommer att få ett försäkringsbesked i början på terminen. Blanketter och ytterligare information kan Du få hos kurator eller skolsköterska.

Mer detaljerad information om kommunens försäkringar finns att hämta på: www.flen.se ->>

 

Skolföreningar

Skolföreningar anmäls till rektor. Varje förening skall ha stadgar med ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter, liksom en verksamhetsplan.

 

Reducerat program

Elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program. Efter samtal med mentor och studievägledare tas beslut av rektor.

 

Utökat program

Elev med goda studieförutsättningar kan välja att utöka sitt program i mån av plats.

 

Individuellt val

Du gör ditt individuella val under höstterminen. Vilka kurser som erbjuds finner du i skolans katalog för individuella val som delas ut i samband med valinformationen.

 

Arbetsplatsförlagt Lärande- APL

Om Du läser på något av de yrkesinriktade programmen kommer Du att arbeta ca 360 timmar, fördelade över årskurs 2 och 3, ute på arbetsplatser.

 

Gymnasiearbetet

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Arbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Arbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning.
Gymnasiearbetet görs i årskurs 3

 

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs och meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Betygssättningen görs utifrån de nationella betygskriterierna. Skriftliga prov utgör endast en del av betygsunderlaget. Lika viktigt vid betygssättningen är inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, seminarier, muntliga redovisningar m.m. Vid vårterminens slut skickas betygen hem. Elevens betyg samlas i en betygskatalog. Om eleven behöver sitt betyg kan ett utdrag ur betygskatalogen göras. Elev som erhållit godkänt betyg på en kurs har enligt gymnasieförordningen inte möjlighet att tentera för högre betyg så länge han/hon är inskriven i gymnasieskolan.

Om en lärare på grund av elevens frånvaro saknar underlag för en bedömning av elevens kunskaper skall betyg inte sättas.

 

Omprov

Om elev blivit underkänd på prov ges möjlighet till omprov. Tiden för omprov finns i kalendariet på skolans hemsida. Tiden mellan ordinarie prov och omprov bör vara minst två veckor för att eleven skall hinna inhämta de kunskaper som saknats vid första provtillfället.

Undervisande lärare avgör om omprov är nödvändigt eller om kunskaperna kan testas på annat sätt.

 

Prövning

En elev som erhållit ett icke godkänt betyg på hel kurs kan anmäla sig för prövning. Eleven anmäler sig till undervisande lärare.
Prövningsperioder läsåret 17/18 är fredagen den 12 januari 2018 samt för åk 3 måndagen efter studentexamen 2018. För åk 1 och 2 är det också prövningsdag dagen före läsårsstarten höstterminen 2018.

IT-Policy och mailadress

Varje elev får ett eget datakonto med tillhörande mailadress.Skolan tillhandahåller datorer för studier och om du som elev behöver hjälp med inloggningsuppgifter eller dator (Croomeboksdatorer) vänder du dig till: Jonny Björk på telefon 0157-430 520, eller via mail.

Skolan använder den webbaserade lärportalen UNIKUM tillsammans med webbaserade verktyg i Google Suite For Education där delar av undervisningen sker i form av sk. Classrooms eller kursrum för de olika kurserna.

Skolan har också en ständigt uppdaterad hemsida samt egna sidor på Facebook och Instagram.

Hemsida: www.prinswilhelmgymnasiet.se

Facebook: https://www.facebook.com/prinswilhelm

Instagram: https://www.instagram.com/prinswilhelmgymnasiet/

 

Matservering

Vi ber er alla respektera sin mattid, då matsalen är mycket hårt belastad under lunchen. Vi ber er också följa skyltarna till restaurangens ingång så fungerar flödet bättre genom att det blir en väg in och en väg ut.

 

Litteratur

Läromedlen på gymnasieskolan lånas. Förlorad bok ersätts av eleven.

 

Lås till elevskåp

Skolan tillhandahåller låsbara elevskåp. Om du glömt/förlorat din nyckel kontakta vaktmästaren. Legitimation ska kunna uppvisas. Förlorad nyckel ersätts mot en kostnad av 100:-.
Skåpen ska tömmas inför sommarlovet.

 

Rökning

Rökning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler. Elev som inte respekterar rökförbudet får brev om detta.

Senast ändrat

18 juni 2018
14 juni 2018

Social Icons

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post