Elevråd och elevinflytande

Illustrationer: Sebastian Örtegren-Jonsson (student, PW 2008)

Hej!

Vi som sitter i elevrådet hoppas att så många som möjligt vill och kommer att engagera sig. Vi tycker att det är viktigt att vi elever och ungdomar tar vår chans att påverka. Kom och säg din åsikt, den räknas.
/Elevrådet

 

Elevrådet på PW

Elevrådsstyrelse för läsår 20/21

    Ordförande: Ayesha Younas NA19
    Vice ordförande: Khaleel Al-Abdulridha NA19
    Ekonomi ansvarig: Muzammil Younas NA18
    Marknadsansvarig: Kajsa Nordström Lär 19

E-post: PWs elevkår

 

Elevrådet på Facebook

Elevrådets mål med Facebook-sidan är att få en bättre relation med eleverna på PW-skolan och att ni ska få en inblick i vad vi i elevrådet gör, samtidigt delar vi ut och sprider information om kommande aktiviteter.
Elevrådet på Facebook ->>

 

Elevinflytande

Som elev kan Du vara med och påverka arbetet i skolan på olika sätt. Dels genom den personliga kontakten med skolans personal och kamrater men också formellt genom att delta klassråd och i elevkåren. Din mentor kallar dig också till utvecklingssamtal minst två gånger per läsår.

 

Klassrådet

Enligt skollagen har alla elever rätt till inflytande över sina studier och sin skolmiljö. I varje klass hålls regelbundet klassråd. Protokollen lämnas till elevrådets styrelse och skolans expedition. Klassrådet består av alla elever i klassen och behandlar frågor som dels direkt berör klassen, dels är av principiell art. Varje klass har klassråd ca en gång per månad. Klassrådet utser en ordinarie och en suppleant till elevkåren.

 

Elevkåren

Elevkåren väljer ordförande, sekreterare, kassör samt ledamöter till en styrelse. Representanter för styrelsen sammanträder regelbundet med skolans ledning och bevakar bl.a. arbetsmiljöfrågor, elevinflytande och jämställdhetsfrågor. Elevkåren utser även representanter till skolkonferens och skyddskommitté.

 

Skolkonferens

Skolkonferensen består av företrädare för lärare och annan personal, samt företrädare för eleverna. Rektor eller den rektor utser är ordförande. Skolkonferensen skall behandla frågor som är av stor betydelse för eleverna, ge möjlighet till informationsutbyte, samråd och diskussioner. Skolkonferensen kan också besluta i vissa frågor. Konferensen sammanträder två gånger per termin.

 

Skyddskommittén

Vid skolan finns en skyddskommitté. Den består av företrädare för personal och elever. Eleverna deltar i det skyddsarbete som bedrivs på skolan. Det innebär att vi fortlöpande kontrollerar att vår arbetsmiljö är bra och att de skyddsföreskrifter som finns följs. Rektor ansvarar för att arbetsmiljöronder genomförs.

 

Skolföreningar

Skolföreningar anmäls till rektor. Varje förening skall ha stadgar med ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter, liksom en verksamhetsplan.

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post