Elevvård och Likabehandling

För att kunna förebygga kränkande behandling och ha en beredskap att arbeta med akut kränkandebehandlingsproblematik finns en likabehandlingsplan utarbetad.

Elever och föräldrar skall vid antydan till att någon elev är utsatt för kränkande behandling direkt ta kontakt med någon i skolans likabehandlingsgrupp. Vi har alla, vuxna och elever, ett ansvar för att anmäla alla tecken på att någon utsätts för kränkande behandling.

Alla har rätt att känna sig trygga och respekterade i skolan.

Prins Wilhelmgymnasiet 2018-01-01

Likabehandlingsplan

Vår vision
På Prins Wilhelmgymnasiet är alla lika mycket värda. Här skall ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. När mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering p g a kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Elevvårdspolicy

Syftet med elevvårdsarbetet är att eleverna själva uppfattar att de mår bra såväl somatiskt, psykiskt som socialt.
Det är mentor, tillsammans med arbetslaget, som står för den främsta och tätaste kontakten med eleven och hemmet och har därmed det första ansvaret för elevens välbefinnande i skolan. Ibland kan man som mentor köra fast med en elev, eller en grupp, och inte veta hur man ska gå vidare. Då kan elevvårdspersonalen fungera som ett bollplank eller ge handledning.

Elevvårdsarbetet har även ett förebyggande syfte för att på ett tidigt stadium motverka elevernas olika svårigheter. Det är också viktigt att framhålla att elevvårdsarbetet kan åstadkomma en positiv anda på skolan. Alltså är elevvårdsarbetet inte bara en fråga om enstaka insatser när problem uppstår.

Mentors ansvar

Introduktionssamtal
hålls med varje elev (mentor)

  • lära känna eleven
  • bakgrunden till elevens val och elevens val av estetisk verksamhet och eventuellt språk 2
  • funderingar kring syftet med studierna
  • studievana och studieteknik
  • medicinska förhållanden som kan påverka studieplaneringen
  • andra förhållanden i elevens situation som kan tänkas påverka studiearbetet eller studieplaneringen

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post