Mentors ansvar

Mentors ansvar

Introduktionssamtal
hålls med varje elev (mentor)

 • lära känna eleven
 • bakgrunden till elevens val och elevens val av estetisk verksamhet och eventuellt språk 2
 • funderingar kring syftet med studierna
 • studievana och studieteknik
 • medicinska förhållanden som kan påverka studieplaneringen
 • andra förhållanden i elevens situation som kan tänkas påverka studiearbetet eller studieplaneringen

 

Ämnesläraren uppgift

 • Ämneslärare skall informera mentor om elevens studiesituation. När det uppstår problem i ämnet måste åtgärdsplan upprättas. Därför är det viktigt att ämnesläraren ger information om studiesituationen så att mentor kan upprätta åtgärdsplan.

 

Utvecklingssamtal (elev/vårdnadshavare-mentor)

 • mentor för korta anteckningar inriktade på vilka beslut som tas. Utvecklingssamtal hålls med varje elev minst en gång per termin.


Mentorsträff

 • Regelbundet – varje vecka – hålls mentorsträffar alt. Klassråd.


Elevvårdssamtal (mentor)

 • vid elevvårdssamtal för mentor anteckningar om vilka åtgärder som vidtas, så som kontakter med målsman, elev, ämneslärare, sektor m fl. Anteckningar är viktiga inför ett ev. EVG/EVK.

 

Uppföljningssamtal hålls med varje elev en gång per termin (mentor)

 • upplevelsen av skolsituationen
 • studieresultat, betyg, APU-betyg
 • kontroll över poäng och när kurser tar slut (gå igenom individuella studieplanen)
 • frånvaro
 • information om individuellt val till åk 2
 • utvärdering av studieval


Individuell studieplan (mentor genomgång)

 • individuell studieplan görs för varje elev

 

Olovlig frånvaro: eleven (mentor)

 • Vid olovlig frånvaro måste mentor ha ett samtal med eleven om orsaken till frånvaron.
 • Vid upprepad olovlig frånvaro måste mentor göra en utredning.
 • Visar eleven ingen förändring efter två veckor måste vårdnadshavare (omyndig elev) informeras och efter ytterligare två veckor kallas till EVG (se kallelse vid EVG).


EVG: (mentor och SYV)

Mentor kallar via SYV till Elevvårdsgrupp (EVG) om elev har;

 • stor frånvaro
 • studiesvårigheter
 • andra orsaker när mentor finner anledning till EVG.

Inför en kallelse till EVG ska mentor lämna dokumentation på de åtgärder som ämneslärare, mentor och sektor utformat för att eleven ska klara att nå målen i sina studier. De handlingarna tillsammans med en skriftlig önskan om EVG lämnas till SYV.
SYV kallar skriftligt mentor och målsman/elev senast 1 vecka innan EVG-mötet (EVG kallelsen går hem via post)


EVK: (mentor, SYV och rektor)

 • Om EVG och upprättandet av individuell studieplan inte lyckas kan mentor önska få en Elevvårdskonferens (EVK)
 • Innan EVK-beslut fattas sker samråd mellan mentor, SYV och rektor. SYV kallar till EVK-möte. På EVK deltar mentor, SYV och rektor.
© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post