Likabehandlingsplan 2018-2019

Det här är en kortversion av planen.
Du kan ladda ner fullversionen av planen här:
Fullversion av Likabehandlingsplan 2018-2019 Prins Wilhelmgymnasiet (PDF) ->>Likabehandlingsplan - kortversion, Plan mot diskriminering och kränkande behandling,
 width=

Vår vision och policy

Prins Wilhelmgymnasiet är en skola som inspirerar och vägleder elever framåt med målet att eleven ska känna att varje dag är meningsfull, att det eleven gör idag är en byggsten för framtiden (ur ”Vår Vision”). På Prins Wilhelmgymnasiet är alla lika mycket värda. Här råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet.


Lagens definition

En förenklad beskrivning av diskrimineringslagens (2008:567) definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Om en händelse är diskriminering eller ej beror på den enskilda situationen. Lagen förbjuder sex former av diskriminering.

 

Mål 2018-2019

 • Öka deltagarantalet vid Populumundersökningarna för att öka tillförlitligheten av resultaten.
 • Ökat antal elever ska i Liv & Hälsa Ung 2019 uppleva att de har inflytande och upplever att de får vara med och bestämma på skolan i jämförelse med enkäten 2017.
 • Alla elever ska ha god kännedom om skolans rutiner vid kränkningar.
 • Alla elever ska känna sig trygga med att personal på skolan agerar och reagerar vid kränkningar av såväl verbal som fysisk karaktär.
 • Alla elever ska känna sig trygga i skolans lokaler.

 

SÅ HÄR ARBETAR VI FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE

Vi kartlägger trygghet, trivsel, jämställdhet och likabehandling genom:

 • Enkäten Liv och Hälsa Ung (Landstinget Sörmland) som genomförs vartannat år i årskurs två.
 • Klassrumsobservationer utifrån klassrums- och arbetsmiljö.
 • Dagliga temperaturmätningar och nuläge i vardagsmiljö
 • Månadsvisa Populumundersökningar.
 • Mentorsträffar (veckovisa), elevhälsosamtal och tillhörande uppföljningssamtal.
 • Utvecklingssamtal två gånger/läsår.
 • Trygghetsvandringar

 

VAD GÖR SKOLAN NÄR KRÄNKANDE BEHANDLING/MOBBNING UPPTÄCKS?

När någon i skolan får reda på att en elev/elever blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling skall rektor meddelas omedelbart. Dokumentation upprättas som snarast delges huvudmannen. Ärendet behandlas i elevhälsoteamet där man i samråd bestämmer hur man skall arbeta med situationen och försöker utreda vad som hänt och vilka åtgärder som sätts in.

1. Rektor delar ut ansvaret att utreda händelsen. Företrädesvis ges detta till mentor, men elevhälsoteamet kan bli aktuella i arbetet.
2. Utredningen dokumenteras på gällande blankett som lämnas till rektor så fort som möjligt.
3. Rektor redovisar utredningen till huvudmannen (sker digitalt).
4. Beslut om uppföljning eller avslut rekommenderas av rektor, beslutas av huvudmannen.
5. Eventuellt uppföljning/ar av ärendet.


Det här är en kortversion av planen.
Du kan ladda ner fullversionen av planen här:
Fullversion av Likabehandlingsplan 2018-2019 Prins Wilhelmgymnasiet (PDF) ->>

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post