Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÅ 2020/21


Du kan ladda ner en PDF av planen här:
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Prins Wilhelmgymnasiet läsåret 2020/21

Inledning

Prins Wilhelmgymnasiet bedriver aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier för att vårt bemötande ska ske på ett likvärdigt sätt för alla elever – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det främjande och förebyggande arbetet sker utifrån systematiskt och kontinuerligt arbete som utgår från att undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp.

Lagens definition

En förenklad beskrivning av diskrimineringslagens (2008:567) definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

● kön
● könsöverskridande identitet eller uttryck
● etnisk tillhörighet
● religion eller annan trosuppfattning
● funktionsnedsättning
● sexuell läggning
● ålder

Om en händelse är diskriminering eller ej beror på den enskilda situationen. Lagen förbjuder sex former av diskriminering. Formerna är:

● direkt diskriminering, när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

● indirekt diskriminering, när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men som ändå särskilt missgynnar personer i en viss grupp enligt diskrimineringsgrunderna.

● bristande tillgänglighet, när en person med en funktionsnedsättning missgynnas.

● trakasserier och sexuella trakasserier, när någon kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel ske genom kommentarer, gester eller utfrysning. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel
tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

● instruktioner att diskriminera, när någon ger en order eller instruerar någon att diskriminera någon annan.

Kränkande behandling beskrivs som ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker någons värdighet.

 

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Gymnasieskola,
Prins Wilhelmgymnasiet,
Flens kommun
Ansvariga för planen: Rektor Jari Salmijärvi
Planen gäller 2020-09-01 - 2021-08-31

 

Vår vision och policy

Prins Wilhelmgymnasiet är en skola som inspirerar och vägleder elever framåt med målet att eleven ska känna att varje dag är meningsfull. Det är viktigt att eleven är medveten om att det hen gör idag är en byggsten för framtiden.

Vår utgångspunkt för att få alla elever att lyckas är att alltid primärt titta på oss själva; på undervisning, relationer, resursanvändning, engagemang, ledarskap, medarbetarskap och organisation. Alla möten och beslut har sin grund i två frågor:

• Hur kan jag stötta och utmana eleven?
• Vad är det bästa för eleven?

Elevinflytande är en självklarhet för oss eftersom vi ser elevengagemang och feedback från eleverna som ett av de viktigaste verktygen för att ständigt utveckla vår skola. Vi uppmuntrar en elevkår som deltar aktivt i skolans utveckling och tillsammans med skolans personal skapar aktiviteter som leder till gemenskap och stolthet för vår skola (ur Prins Wilhelmgymnasiets vision, beslutad 181004).

På Prins Wilhelmgymnasiet är alla lika mycket värda. Här råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. När mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder skall förekomma på Prins Wilhelmgymnasiet. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker i skolan är det skolans ansvar att se till att detta upphör.

Skolans värdegrund utgår ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Skolan är en del av den kommunala verksamheten och därför är det vårt ansvar att säkerställa mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Det handlar om hur vi har en ömsesidig skyldighet att möta varandra i alla situationer och relationer med värdighet. Det handlar också om hur vi ser till att alla elever har kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter, att alla elever känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har och att alla elever får den undervisning de har rätt till.

Alla elever på nationella program erbjuds en resa till forna koncentrationslägret Auschwitz/Birkenau när de läser gymnasiegemensamma ämnet historia. Resan ingår i ett ämnesövergripande projekt för att förebygga främlingsfientlighet och rasism.

 

Elevernas delaktighet

● Trygghetsvandringar
● Liv och hälsa - Ung (Regionens enkät riktad till elever i åk 2)
● Klassrådsmöten
● Elevkårsmöten
● Skolkonferenser
● Aktivitetsdagar
● Riktade aktiviteter i undervisningen kring diskriminering och kränkande behandling.

Personalens delaktighet.

● Trygghetsvandringar
● Arbetslagsmöten och arbetsplatsträffar (APT)
● Elevhälsoteam (EHT)
● Elevhälsomöten (EHM)

Vårdnadshavarnas delaktighet

● Föräldramöte
● Utvecklingssamtal

 

Förankring av planen

Information ges till alla elever på Prins Wilhelmgymnasiet under mentorstid, klassråd, elevkårsmöten och skolkonferenser i samband med skolstart samt vid behov löpande under läsåret. Personalen delges vid arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten. Planen finns tillgänglig digitalt via skolans hemsida samt som kortversion/lättläst version på skolans anslagstavla/anslagstavlor.

Utvärdering

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling sker löpande under året. Utvärdering sker via:

● Analys av Region Sörmlands enkät Liv & Hälsa Ung.
● Analys och uppföljning av kränkningsanmälningar samt tillhörande utredningar.
● Uppföljning av klassrumsobservationer.
● Utvecklingssamtal två gånger/läsår.
● Egenkontroller i form av Skolinspektionens verktyg Kolla din skola.
● Utvärdering och uppföljning av trygghetsvandringar.

Utöver detta sker samtal och kontinuerligt mentorsarbete löpande under läsåret. Uppföljning och upprättande av planens mål sker via skolans olika mötesformer som APT och arbetslagsträffar, klass-, skol-, och elevkårsmöten. Resultatet av utvärderingen ligger till grund av utformning av efterföljande plan.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Skolans elever har bjudits in för att delta i klassråden där protokollen följts upp av skolledningen.

Skolkåren har haft egna möten som följts upp genom elevkårens styrelse som tillsammans med skolledningen gått igenom nuläget varje månad. Alla elever utvärderade läsåret 19/20 och elever i årskurs två deltog i en enkätundersökning under våren 2020 som genomfördes av Region Sörmland.

På skolan har också skolkonferenser hållits som är ett forum för elever och personal att gemensamt lyfta frågor och nuläge. Personalen har utvärderat läsåret 2019/20.

Vårdnadshavare till omyndiga elever har kallats till utvecklingssamtal två gånger/läsår. I annat fall har myndig elev haft möjlighet att bjuda in vårdnadshavare till de möten elev kallas till. I vissa enskilda fall har även elevkonferenser hållits då vårdnadshavare bjudits in vid behov. Ytterligare forum för vårdnadshavares delaktighet har varit vid föräldramöten samt spontana möten och telefonsamtal när behov funnits.

Skolledning har regelbundet genomfört promenader genom skolans lokaler för att skapa sig en bild av nuläge för att säkerställa och underlätta tillgänglighet för så många som möjligt 0på skolan. Ett nära samarbete har skett via skolledning, elevhälsa och områdespolis för regelbundna uppföljningar av nuläge.

Vid en analys av kränkningsanmälningar för läsår 2019/20 kan vi se att anmälningarna till största del grundas på verbala kränkningar samt fysiskt våld.

När enkäten Liv & Hälsa Ung 2020 genomfördes deltog 56% av eleverna i årskurs 2. I skolåterkopplingen kring resultaten kan man avläsa att 66% av dessa trivs bra i skolan vilket är en lägre andel elever än länets 76%. Drygt 95% är trygga på vägen till och från skolan, i klassrummet och på rasterna. Det är marginel skillnad mellan könen. 5% av de svarande har känt sig mobbad en gång i veckan eller oftare.

Av de svarade upplever 49% att det är god stämning på skolan.


Mål 2020-2021

● Ökat andel elever som deltar i Liv & Hälsa Ung 2023 i jämförelse med enkäten 2020.
Vidare ska de den upplevda trivseln i skolan öka. Elever ska inte uppleva att de är mobbade i skolan.
● Alla elever ska ha god kännedom om skolans rutiner vid kränkningar.
● Alla elever ska känna sig trygga med att personal på skolan agerar och reagerar vid kränkningar av såväl verbal som fysisk karaktär.
● Alla elever ska känna sig trygga i skolans lokaler.

 

Uppföljning

● Skolkonferenser
● Ärenden och anmälningar följs upp löpande vid arbetslagens elevhälsomöten och vid elevhälsoteamets (EHT) möten.
● Regelbunden kontakt med områdespolisen.

 

Utvärdering

● Vid utvärdering av läsåret.
● Uppföljning och utvärdering av gångna årets arbete enligt denna plan utvärderas av elevhälsoteamet vid läsårets slut.
● Analys av Liv & Hälsa Ung 2020.
● Analys av kränkningsanmälningar två gånger/läsår.

 

Främjande och förebyggande insatser

Alla elever på vår skola får faktiska kunskaper via skolans undervisning och kunskapshöjande aktiviteter om:

● Regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, diskrimineringslagen, skollagen och arbetsmiljölagen.

● De mänskliga rättigheterna, dess uppkomst samt hur de mänskliga rättigheterna format vår grundlag och övrig lagstiftning.

● Hur de mänskliga rättigheterna fungerar.

● Källkritik och vikten av ett källkritiskt förhållningssätt.

● Civil lagstiftning kring hot, stalking, näthat, hets mot folkgrupp, hatbrott...


Skolan uppmärksammar och genomför aktiviteter i samband med FN:s dag mot rasism och diskriminering. Aktiviteterna består bland annat av föreläsningar av externa föredragshållare men också av skolgemensamma aktiviteter.

För att personalen skall känna trygghet i sin roll, sitt ansvar och den ansvarsfördelning som gäller riktas specifika insatser inom olika områden. All personal på vår skola ska:

● Ha grundläggande kunskaper samt fördjupade kompetenser där det finns särskilda behov. Vilka behoven är, kartläggs kontinuerligt i utvärderingar, samtal och observationer. Utbildningsinsatserna sker med interna såväl som med externa aktörer.

● Få kunskapshöjande insatser kontinuerligt om vilka riktlinjer och lagar som gäller samt vad man gör när något händer.

● Samverka i den reguljära undervisningen med ämnesövergripande insatser samt för en tydlig gemensam insats för att uppnå målen.


Skolledning och elevhälsoteamet har ett nära samarbete med områdespolisen för att uppmärksamma och förebygga oro. Alla former av brott i skolan polisanmäls.

 

Undersöka

Kartläggning Vi kartlägger trygghet, trivsel, jämställdhet och likabehandling genom:
● Enkäten Liv och Hälsa Ung (Landstinget Sörmland) som genomförs vart 3:e år i årskurs två.
● Klassrumsobservationer utifrån klassrums- och arbetsmiljö.
● Mentorsträffar (veckovisa), elevhälsosamtal och tillhörande uppföljningssamtal.
● Utvecklingssamtal två gånger/läsår.
● Trygghetsvandringar


Dokumentation av arbetet för att främja likabehandling, förebygga kränkningar och för att identifiera risk för trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering sker kontinuerligt enligt gällande rutiner:

● Incidenter och tillhörande utredning och handlingsplaner dokumenteras i LEX.
● Protokoll förs vid elevhälsoteamets (EHT) möten.
● Minnesanteckningar skrivs vid arbetslagsmöten.
● Protokoll förs vid skolkonferenser.


Analysera

Kränkningsanmälningar Kränkningsanmälningarna visar på fysiskt våld och verbala kränkningar som den vanligaste orsak till kränkning. Anmälningarna är ett tiotal för 2018.
Rutinerna kring kränkningar har lyfts flertalet tillfällen för att alla ska känna till arbetsgången.
Rutinerna behöver i större utsträckning göras kända för eleverna.


Åtgärda och genomföra

Aktivitet
Årshjul

FN:s dag mot rasism och diskriminering VT21
Resa till Polen (Auswitch/Birkenau) VT21
Trygghetsvandringar regelbundet
Aktivitetsdag tillsammans med elevkår juni -21
Upprättande av ordningsregler augusti -20
Skolkonferenser varannan månad
Klassråd varannan månad


Utvärdera och följa upp

Aktivitet
Årshjul

Efterarbete kring FN:s dag mot rasism och diskriminering april -21
Efterarbete av resa till Polen (Auswitch/Birkenau) VT21
Analys Liv & Hälsa Ung 2020 (Region Sörmland) HT20
Analys av kränkningar terminsvis
Utvärdering av arbetsåret juni -21

 
Skolans riktlinjer mot diskriminering och trakasserier

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska verksamheten ha rutiner som dels klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.


Skolans åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier

När elev eller skolpersonal upptäcker eller utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier ska vi skyndsamt rapportera och behandla händelsen/händelserna enligt skolans rutiner (se beskrivning av rutiner).

På Prins Wilhelmgymnasiet har all personal en skyldighet att uppmärksamma och anmäla kränkningar till rektor. När så sker finns elevhälsoteamet vars medlemmar är beredda att ta itu med upptäckta eller misstänkta fall av trakasserier eller annan kränkande behandling av elever. Gruppen består av personal verksamma vid skolan och träffas regelbundet under läsåret och vid behov. All personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

A. Rutiner vid akuta situationer

Åtgärder mot kränkande behandling av elever Skolan får reda på att en elev/elever blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling. Rektor skall meddelas omedelbart. Dokumentation upprättas som snarast delges huvudmannen. Ärendet behandlas i elevhälsoteamet där man i samråd bestämmer hur man skall arbeta med situationen och försöker utreda vad som hänt och vilka åtgärder som sätts in.

Ärendegång för att anmäla, utreda och åtgärda när elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling:


1. Personal gör anmälan enligt blankett. Enligt huvudmannen får förövarens personuppgifter inte stå i anmälan.
2. Blankett lämnas eller mailas till rektor.
3. Rektor anmäler till huvudmannen i LEX. Punkt 1-3 ska ske skyndsamt, helst samma dag. Max två.
4. Rektor delar ut ansvaret att utreda händelsen. Företrädesvis ges detta till mentor, men elevhälsoteamet kan bli aktuella i arbetet.
5. Utredningen dokumenteras på gällande blankett. Lämnas till rektor så fort som möjligt.
6. Rektor redovisar utredningen till huvudmannen i LEX.
7. Beslut om uppföljning eller avslut rekommenderas av rektor, beslutas av huvudmannen.
8. Eventuellt uppföljning/ar av ärendet.

 

B. Åtgärder vid rasism, främlingsfientlighet och diskriminering

På Prins Wilhelmgymnasiet accepteras inga rasistiska, främlingsfientliga eller andra kränkande symboler. Inte heller någon musik med ett sådant budskap. Vid spridning av rasistiskt, främlingsfientligt eller annat diskriminerande material såsom flygblad eller affischer har all personal på skolan ansvar att genast stoppa denna spridning. Rektor skall därefter snarast informeras om materialet och om vem som spridit detta. Om någon på skolan bär rasistiska, främlingsfientliga eller andra diskriminerande symboler eller spelar musik med samma budskap är det personalens skyldighet att säga till personen att detta inte är tillåtet och rapportera till rektor som beslutar om eventuella fortsatta åtgärder som till exempel polisanmälan.


All personal på skolan ska reagera och agera om någon använder språkbruk med rasistisk, främlingsfientlig eller diskriminerande innebörd. Om det inte upphör rapporteras detta till rektor som tar beslut om åtgärder såsom kontakt med elevhälsoteamet, kontakt med vårdnadshavare, information till berörda lärare, insatser från elevvården (till exempel kuratorssamtal), polisanmälan, avstängning eller förvisning från skolan enligt gymnasieförordningen 6 kap 21-25 §§.

Den person som utsatts för rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering erbjuds stödjande samtal hos kurator på skolan. I det fall personal på skolan ger uttryck för främlingsfientlighet, rasism eller diskriminering skall detta direkt anmälas till rektor som ansvarar vidare för ärendet.

Arbetet dokumenteras fortlöpande.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Rutiner enligt punkt A och B med tillägg att någon ytterligare person deltar som företräder eleven på ett opartiskt sätt. Då eleven inte har en egen facklig organisation så är Barn- och elevombudet (BEO) som är en del av Skolinspektionen, en möjligt viktig part.

 

Rutiner för uppföljning

Inom de närmaste veckorna sker uppföljande samtal med inblandade för att kontrollera att kränkningarna/trakasserierna upphört. Under tiden ska nedanstående göras enligt rutin för hantering av kränkningsärenden:
● Upprätta en handlingsplan/tidsplan för uppföljning och åtgärder.
● Analys av händelsen/händelserna utifrån diskrimineringsgrunderna – om det har skett en diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller instruktioner att diskriminera.
● Analys av händelsen/händelserna – om det är trakasserier eller sexuella trakasserier.
● Analys av händelsen/händelserna – om det är repressalier.


Rutiner för dokumentation

I vår verksamhet är det rektor som är ytterst ansvarig för att dokumentation sker och att all personal känner till rutinerna. Om det är en elev som kränkt någon är det den som tog emot händelsen som rapporterar och dokumenterar. Om det är en personal som kränkt/trakasserat en elev är det rektor som dokumenterar.

● Varje fall som kommer in dokumenteras enligt mall i LEX.
● Analys av de dokumenterade incidenterna görs kontinuerligt av elevhälsoteamet.
● När personal kränker elev sker dokumentation i personalakt.

 

Personal som elever och vårdnadshavare kan vända sig till


● Rektor: Jari Salmijärvi, telefon: 43 05 05
● Biträdande rektor: Cecilia Bingmark, telefon: 43 05 01


Elevhälsoteamet

● Kurator: Jannike Rehnholm telefon: 43 02 35
● Skolsköterska: Ola Köhler telefon: 43 02 43
● Specialpedagog: Per-Gunnar Andersson, telefon: 43 05 27;

Arbetslag

● Introduktionsprogram: Marie Celing telefon: 43 05 08, 09, 20, 51
● Studieförberedande program: Ingela Berglund telefon: 43 05 09, 43 05 12
● Yrkesprogram och Lärlingsprogrammet: Stefan Hellman telefon: 43 05 11, 20, 51

Samt elevens mentor/mentorer.

 

Bilaga 1. Ordningsregler

Dessa ordningsregler gäller på vår skola

● Respektera tider för lektioner och avtalade möten.
● Ta med det du behöver för att kunna genomföra en lektion.
● Hantera mobiltelefonen enligt undervisande lärares anvisning.
● Lämna ytterkläder i skåpet.
● Ta med använd tallrik, bestick och glas till disken när du ätit.
● Medtag ej mat eller dryck till lektionen.
● Ställ i ordning klassrummet efter varje lektion.
● Håll rent och snyggt. Släng skräp i papperskorgar. Klottra inte på bänkar, väggar och skåp.
● Rökning är förbjudet inom skolans område.
● Följ tillsägelser från skolans personal.
● Stör inte andras arbete. Respektera deras rätt till arbetsro.
● Visa hänsyn och respekt mot elever och personal.
● Mobbning, trakasserier, diskriminering, våld samt övriga kränkningar är inte tillåtet.
Överträdelser polisanmäls.

 


Bilaga 2. Konsekvenstrappa


KONSEKVENSTRAPPA - Trygghet & studiero,
5 kap Skollagen (2010:800)
Allmänna befogenheter för rektor och lärare


6§ Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande... En åtgärd får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och andra åtgärder.

Konsekvenstrappa vid störning av studiero och trygghet
All personal i skolan kommer att göra enligt följande 9 steg om du som elev stör tryggheten eller studieron, eller på annat sätt uppträder olämpligt:
1. Du får en tillsägelse om att sluta.
2. Du får byta plats i klassrummet.
3. a) Du blir utvisad ur undervisningslokalen för resten av lektionen. Om punkt 3a inträffar följer alltid punkt 3b och 3c.
b) Du får ett enskilt samtal med din lärare (ev ifylls blanketten Anmälan av kränkande behandling
och ev hänvisning till elevhälsoteamet). Vid disciplinära frågor går vi från punkt 3 direkt till punkt 4.
c) Om du är under 18 år ringer din mentor hem för att informera dina vårdnadshavare. 4. Du, och i förekommande fall vårdnadshavare, träffar mentor. Ni kommer överens om åtgärder för att detta inte ska hända igen.
5. Att komma försent till lektionen är också att betrakta som “störning av studiero”. Därför kommer lärarna att, vid lektionens början, stänga dörren till klassrummet och inte släppa in elever som
kommer sent, förrän läraren finner att så är lämpligt.
Disciplinära och andra särskilda åtgärder
6. Mentor gör en utredning enligt skollag 5 kap 9 §.


9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.
7. Om du då fortsatt att bryta mot ordningsreglerna och struntat i de överenskommelser som gjorts blir du kallad till elevkonferens tillsammans med vårdnadshavare och mentor. Rektor kan då komma att utdela en skriftlig varning till dig.

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.
Skriftlig varning

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om
eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.
8. Om du därefter fortsätter att störa tryggheten eller studieron kan du bli tillfälligt omplacerad till annan undervisningsgrupp eller annan skolenhet.

Tillfällig omplacering

12 § I förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första stycket inte varit
tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.
Tillfällig placering vid en annan skolenhet

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen
genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor.
9. Om åtgärderna inte visar sig tillräckliga kan du bli avstängd från skolan.

Avstängning i de frivilliga skolformerna

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper, eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, eleven utsätter någon annan elev eller
av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Huvudmannen får besluta att ett beslut om
avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).

Avstängningstid i de frivilliga skolformerna

18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid än två veckor under ett kalenderhalvår, om inte annat följer av andra stycket. Avstängningen får förlängas om syftet med en
kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande. Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte
avse längre tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. Rektorns beslut om omedelbar avstängning enligt 17 § tredje stycket gäller till dess huvudmannen
har prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en vecka.


Du kan ladda ner en PDF av planen här:
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Prins Wilhelmgymnasiet läsåret 2020/21 ->>

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post