Frånvaro- Sjukanmälan och Ledighetsansökan

Sjukanmälan sker varje dag via skola 24.


Det finns olika sätt att anmäla frånvaro:

  • Ring 0515-777312 - endast heldagsfrånvaro. Vänligen ha elevens 10-siffriga personnummer i beredskap (TF-nummer fungerar inte). Observera att frånvaroanmälan måste ske före 12.00 för att den ska gälla dagens datum.
    (Det behövs inget vårdnadshavarkonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.)

  • Skola24 frånvaroanmälan - logga in på mobilappen eller webbsidan.
    Både heldagsfrånvaro och del av dag kan registreras. (Konto i Skola24 behövs.)

  • Har du inte möjlighet att sjukanmäla dig enligt ovan, så kan man fortfarande sjukanmäla som tidigare.
    Sjukanmälan sker då mellan 07.30-08.30 på telefon (telefonsvarare): 0157- 430 503, eller via mail till administratören, uppge namn, klass och personnummer.

Kom ihåg att sjukanmälan görs för en dag i taget!


Länkar till kommunens e-tjänster hittar du på: https://flen.se/sjalvservice/

 

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs via skola24

Om eleven behöver ledigt från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan sådan ledighet beviljas av mentor för högst tre dagar per termin. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare ledighet. Vid ledighetsansökan tas hänsyn till elevens sammanlagda frånvaro samt studieresultat. Eleven ansvarar själv för att ta kontakt med berörda lärare för att ta reda på vad som skall göras som ”hemuppgift”. Detta skall göras före ledigheten. Skolan beviljar eller avstyrker ledighet grundat på studieresultat, tidigare frånvaro samt orsak till den begärda ledigheten. Om skolan avstyrker ledighet är lärarna inte skyldiga att ställa upp med extra uppgifter, prov eller liknande. Elev/målsman tar själv ansvar för de konsekvenser ledigheten kan medföra.

Normalt sett beviljas inte ledighet för semesterresor.
Läkar- och tandläkarbesök skall förläggas till lektionsfri tid. Ledighet beviljas endast i de fall då detta inte är möjligt.
Körskoletid får inte planeras till lektionstid. Skoltid får endast användas för riskutbildningarna och uppkörning.

Ej beviljad ledighet - 4 timmar eller mer rapporteras till CSN. Det är CSN som beslutar om studiebidrag ska dras eller ej.

 

Studiebidrag och frånvaro

Omfattande frånvaro påverkar utbetalningen av studiebidraget.
Om den ogiltiga frånvaron är mer än 4 timmar på en månad rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden som beslutar om det är skäl till indragning av studiebidraget. Detta kan du läsa mer om på: https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet---information-om-skolk.html

 

Skolans rutin för frånvaruhantering

Om du har ogiltig frånvaro som är mer än 4 timmar på en månad rapporterar skolan till Centrala studiestödsnämnden. Studiemedel dras alltid in vid 30% frånvaro (oavsett anledning) om inte ett tidsbestämt sjukintyg inklusive arbetsförmågebedömning lämnas in samt vid fortsatt oroande hög frånvaro (oavsett anledning) där inte tidsbestämt sjukintyg lämnats in.

Om en elev har påbörjat utbildningen och därefter uteblir mer än en månad i följd och frånvaron inte beror på sjukdom (med gällande tidsbestämt sjukintyg) eller beviljad ledighet (görs digitalt av myndig elev/omyndig elevs vårdnadshavare) anses elev ha avslutat utbildningen och skrivs därmed ut (Gymnasieförordningen 12 kap. 4§).

När det gäller omyndig elev upprättas alltid en orosanmälan till socialtjänsten vid oroande hög frånvaro. En enskild elevs frånvaro över 30% anmäls till huvudman.

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post